תכנון
במידה וקיימת בקשה לטפל בפרויקט מתחילת התכנון מצטרפים לחברת רפאל מנוף מתכננים בתחומים שונים מתוך קבוצה נבחרת העובדים איתה. במידה והמזמין מבקש להעסיק מתכננים אחרים ניתן לעשות זאת לפי בחירתו. קבוצת המתכננים העובדת בצורה אינטגראלית עם חברת רפאל מנוף.

ניהול התכנון :
ניהול התכנון כולל: הכנת פרוגרמה, הגדרות מטלות, פונקציות וסטנדרטים של הפרויקט. הערכת מתכננים מכל התחומים. קידום תכנון ראשוני, בדיקתו ואישורו אצל הגורמים הרלוונטיים. קידום תכנון מפורט, בדיקתו ואישורו.

קידום תהליך הרישוי:
קידום תהליך הרישוי כולל: קידום ותאום דרישות הרשויות בכל התחומים (מע“צ, משרד התחבורה, איכות הסביבה, חברת חשמל, בזק, רשות שמורות הטבע, רשות העתיקות, ועדות מקומיות, מחוזיות, כיבוי אש, הג“א וכן חברות כמו כביש חוצה ישראל, נתיבי איילון ועוד).

הכנת המכרז:
הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות. הכנת אומדנים והערכת תקציב. עיבוד תוצאות המכרז. ניהול משא ומתן ובחירת קבלנים מבצעים.

תאום ביצוע ופיקוח על הפרויקט:
בדיקה ואישור תכניות לביצוע. תאום ביצוע מערכות המבנה. הכנת ומעקב על לוחות זמנים באמצעות MS PROJECT . בנייה ומעקב על תקציב הפרויקט באמצעות EXCEL. ניהול יומני עבודה. פיקוח על טיב ואיכות העבודות. בדיקת ואישור חשבונות קבלנים. קבלת אישורי רשויות, טופס 4 ואישורי אכלוס. מסירת הפרויקט למזמין העבודה.